Doç. Dr. Erkut ALTINDAĞ

Erkut ALTINDAĞ

Doç. Dr.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Müdür Yardımcısı

İşletme (Türkçe) | Öğretim Üyesi

Yönetilen Tezler

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2021 İZZETTİN TEMMUZ AYDINOĞLU Örgütsel güven ve örgütsel adaletin bireysel iş performansına etkisi: Uzaktan çalışanlar üzerinde bir araştırma
2019 SERHAN MARAL Pazarlama stratejileri ve örgüt yapısının firma performansı üzerindeki etkileri
2019 NİGAR KARAGÜL İzlenim yönetimi ve performans değerlemenin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi
2019 ZEYNEP EMİR Toksik ve kaotik liderlerle çalışanların tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki
2019 GÖZEN AKIN Sosyal sorumluluk projelerinin tüketici satın alma davranışına etkisini inceleyen bir araştırma
2019 CAHİT İNCİOĞLU İş performansı için dürüstlük ve tevazu analizi
2019 DİLAN AVŞAR Örgütsel kültür ve iklimin kadın çalışanların örgütsel bağlılığı üzerindeki etkisi
2019 MESUT AKSOY Okul müdürlerinin liderlik yaklaşımları uygulama dereceleri ve öğretmenlerin performansına etkisi
2019 ERGÜL ERDİNÇ ERP yöntemi kullanılarak yeniden yapılandırılan şirketlerde (Değişim mühendisliği) performansın ölçülmesi ve değerlendirilmesi
2019 BİLGEHAN KIRBAŞ Pazarlama yönetimi kapsamında telekomünikasyon sektöründe gerilla pazarlama uygulamaları üzerine araştırma
2019 AYŞE BAYKALDI Değişim mühendisliği ve inovasyon yönetiminin işletme performansı üzerindeki etkisi
2018 İREM ÜSTÜK Cinsiyet ayrımcılığının ve cinsiyete dayalı nepotizmin çalışan performansı üzerindeki etkisi
2017 SONAY GÜRER Türk sağlık hizmetlerinde yalın yönetim incelemesi:Karadeniz Bölgesi'nde bir uygulama
2017 SERKAN ALTAN Türkiye'de Bankacılık Sektöründe Örgütsel İletişim.
2017 SEHER ERARSLAN Örgütsel sinizm ve iş tatmininin örgütsel bağlılığa etkisi: Banka çalışanları üzerinde bir uygulama
2017 HATİCE GÖKBURUN Bankacılık sektöründe örgütsel bağlılığın çalışanlar üzerine etkisi: Özel bir banka örneği
2017 ŞÜKRÜ DAĞ Gıda sektöründe dönüşümcü liderin çalışan performansına etkisi
2017 MURAT GÜNSEL Toksik ve yıkıcı liderliğin çalışan performansı üzerindeki etkileri
2016 ÖZGE AKBABA Değişim mühendisliği, örgüt iklimi ve psikolojik sermayenin firma performansı üzerine etkisi: İstanbul Anadolu yakası aile şirketleri uygulaması
2016 NAYDE ÖZKADİF Hemşirelerin etkin iletişim teknikleri ile hastaları motive etme yöntemleri
2016 AYŞE AVCI Stres faktörleri ve örgütsel iklimin çağrı merkezi çalışan performansı üzerine etkileri
2016 NİLGÜN CAN Yönetici hemşirelerde liderlik özelliklerinin hemşire performansı üzerindeki etkisi: Bir araştırma hastanesi örneği
2016 MERVE ALKAN Örgüt iklimi ve örgütsel bağlılığın örgütsel değişim üzerine etkisi: Kamu kurumları üzerine bir inceleme
2016 MUHAMMET TORTUMLU İş stresi ve örgüt ikliminin çalışan performansı üzerindeki etkisi:İstanbul Avrupa yakası ilçe belediyelerde uygulama
2016 HATİCE TOYGAR Birinci basamakta çalışan sağlık personellerinin stresör faktörleri ve stresle başa çıkma yöntemleri
2016 MUHAMMED CİHAD ALKIŞ Havacılık endüstrisinde self servis uygulamaları, IATA "hızlı seyahat programı" kapsamında 3. havalimanı için öneriler
2016 ZEYNEP ÇOŞKUN Gıda sektöründe hizmet veren Türk aile şirketlerinde kurumsallaşma unsurlarının ve kıyaslama tekniklerinin firma performansı üzerindeki etkileri
2016 GÜLCAN BAŞKURT Aile şirketlerinin kurumsallaşmasında stratejik insan kaynakları yönetimi ve firma performansına etkisi
2015 MELİS SAVAŞKAN Türkiye'de küreselleşme ve teknoloji odaklılığın firma performansı üzerindeki etkisi
2015 HAKAN CEBE Özelleştirme ve Türk Telekom özelleştirmesi
2015 YASEMİN EKEN Nepotizm ve kronizmin çalışanların performansı üzerine etkisi
2015 CAN ATICI Michael Porter'ın Beş Güç Modelinin Türkiye'deki şirketler üzerine etkisinin incelenmesi
2015 SEDA KAYAR Örgüt iklimi ve örgütsel vatandaşlığın çalışan performansına etkisi
2015 DEMET HASBAY Orta öğretim düzeyinde çalışan öğretmenlerin performansını etkileyen faktörler
2015 SONGÜL ŞİMŞEK YÜKSEL Hizmet kalitesinin hasta memnuniyeti üzerine etkileri
2015 YILDIZ ÖZTÜRK Modern stratejik yönetim tekniklerinden kaos teorisi ve mavi okyanus stratejisinin firma performansı üzerindeki etkisi
2015 ALİ TEOMAN ŞENTÜRK İşletmelerde iç kontrol sistemi,risk değerleme ve tekstil işletmesinde bir uygulama
2015 MEHTAP YAZICI Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvuran kadınların demografik özellikleri ile kullandıkları aile planlaması yöntemi arasındaki ilişki
2015 FUNDA KAYA Yetenek yönetiminin firma performansına etkisi
2015 NURAN KAYA Öğrenen organizasyon, yenilik ve değişim mühendisliği uygulamalarının firma performansı üzerindeki etkileri
2015 SÜMEYYE GÖKBAYRAK İşletmelerde sosyal sorumluluk projeleri ve firma performasına etkisi
2015 GÜLAÇTI FINDIK Girişimcilik kültürü ve işletmelerde iç girişimcilik olgusu: Hizmet sektöründe bir uygulama
2015 VİLDAN DEMİR Alanya ilçesinde turizm ve konaklama işletmelerinde turist memnuniyetinin değerlendirilmesi
2015 MUSTAFA MURAT AKGÜN Elektronik ortamların insan kaynakları yönetiminde uygulanabilirliği: Vergi dairesi başkanlığında uygulama
2014 BİLGE ÖZDOĞAN İşe yabancılaşma, örgütsel iklim ve koçluğun iş tatminine etkileri üzerine istanbul ilinde ampirik bir çalışma.
2014 YELİZ KÖSEDAĞI Yöneticilerin duygusal zekâsı ve yenilikçi kurum kültürü ile çalışan performansı arasındaki ilişki
2014 MURAT SEMİH GÖĞÜŞ Özel okul yöneticilerinin liderlik özelliklerinin öğretmen performansı üzerindeki etkisi
2014 BAHAR ERDURMUŞ Aile şirketlerinde informel örgüt yapısı ve fiziksel çalışma koşullarının performansa etkisi
2014 REYHAN BAŞKAYA Örgüt ikliminin çalışan performansı üzerine etkisi ve bir uygulama
2014 SAMET KAŞIK KOBİ'ler ve elektronik ticaret: İstanbul ili örneği
2014 BAHAR AKGÜN Örgütlerde ödüllendirmenin işgören motivasyonu ve performansı üzerindeki etkisi üzerine ampirik bir çalışma
2014 FUNDA SİLLER Çalışma hayatında esneklik ve çalışan performansı üzerindeki etkisine yönelik deneysel bir araştırma
2014 ARZU ÇOTUL İşletme etiğinde sinizm ve işgören performansı arasındaki ilişki: İstanbul'da tekstil sektöründe çalışanlara yönelik bir uygulama
2014 YASEMİN YELİZ CEVAHİR DORA Hemşirelik hizmetlerinde ücretlendirme ve dağıtım adaleti algısını etkileyen faktörler
2014 NUR YILDIZ ÇIRAK Yetenek yönetimi bileşenlerinin çalışan memnuniyetine etkisi üzerine finans sektöründe bir uygulama
2014 HAKAN AKDAĞ Değişim mühendisliği ve kıyaslama (benchmarkıng) yönetim tekniklerinin firma performansı üzerindeki etkisi: Bir istanbul örneği
2014 BUŞRA TAKSİM Liderlik davranışları, örgütsel bağlılık ve iş tatmini ile firma performansı arasındaki ilişki: Kamu personeli üzerine bir araştırma
2014 MERVE EKMEKCİ Değişim mühendisliği, nepotizm ve mobbingin çalışan performansı üzerindeki etkisi
2014 DENİZ ÇIPA Örgüt kültürü ve dönüşümcü liderlik özelliklerinin öğretmen performansına etkisi üzerine İstanbul ilinde yapılan deneysel bir çalışma.
2014 MUSTAFA KOLAY Türkiye'de aile şirketlerinde nepotizm: İstanbul örneği
2013 SERKAN BAHADIRHAN ORMANCI Belediye çalışanlarının iş doyumları ve müşteri memnuniyetinin karşılaştırılması
2013 NAZLI ÖZYURT İnsan kaynaklarında eğitim ve geliştirme
2013 BORA COŞAR Örgütsel ekoloji kuramı ve ampirik bir çalışma: İstanbul Avrupa Yakası tekstil sektöründen bir örnek
2013 SİNAN CENGİZ Çağdaş yönetim teorileri altı sigma, kriz yönetimi, mavi okyanus ve kaos teorisinin işletme performansları üzerine etkileri, Türkiye'den bir ampirik çalışma
2013 POLATHAN KÜSBECİ İşletmelerde inovasyon yönetimi ve İstanbul ilinde sektörler arası ampirik bir çalışma
2013 MERVE KARKACIER İşletmelerin uluslararası faaliyetlerinin firma performansı üzerine etkisi: Orta Karadeniz Bölgesi örneği
2013 HANİFE ŞULE AKTUĞ Aile şirketlerinde işe alım süreci: İstanbul'da bir örnek uygulama
2013 PINAR ÖZER Özel hastanelerin örgütsel öğrenme düzeyleri ile sağlık profesyonellerinin iş tatminleri ve iş yaşam kaliteleri arasındaki ilişki
2013 İBRAHİM GÜVEN Beş güç modelinin KOBİ performansı üzerindeki etkisi üzerine bir araştırma
2013 DİDEM TURNALI İnsan kaynakları yönetiminde örgütsel bağlılığın işgören performansı üzerine etkisi
2013 SEVGİ DEMİREL Ülkemizde hemşirelik hizmetleri yönetiminde liderlik tarzları: Askeri hastaneler örneği
2013 ÖMER SAMET KAZDAL Aile şirketlerinde çağdaş yönetim modellerinin uygulanması üzerine İstanbul ilinde ampirik bir araştırma
2012 ÇİLEM GÜNDÜZ Süreyyapaşa Hastanesinde kaliteyi geliştirme ve performans değerlendirme uygulamaları (2008-2011 verilerinin karşılaştırılması)
Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2021 TÜLİN BALTALILAR Hizmet Sektöründe faaliyet gösteren firmalarda, örgütsel adalet ve örgüt ikliminin örgütsel bağlılık üzerinden çalışan performansına etkisi.
2020 NURGÜL ERDAL Sağlık çalışanlarında örgütsel güven ve örgütsel vatandaşlığın iş tatmini üzerindeki etkilerinin incelenmesi: Bir üniversite hastanesi örneği
2020 ÖZGE AKBABA Sosyal yenilikçilik, yetenek yönetimi ve küresel dış kaynaklamanın yenilik performası üzerine etkisi: Marmara Bölgesi aile şirketleri uygulaması
2020 BANU BİCAN Kurumsal itibar yönetimi, örgütsel vatandaşlık olgusu ve büyüme performansı ilişkisi: Yenilik yöneliminin aracılık rolü
2020 İLKAY ERARSLAN Örgütsel çift yönlülük ve adaletin örgütsel destek algısı üzerinden örgütsel öğrenmeye etkisi
2020 POLATHAN KÜSBECİ Kurumsal hafıza ve örgütsel öğrenmenin kurum kültürü aracılığıyla firma performansı üzerindeki etkisi
2020 MERVE EKMEKCİ YÜCE Döngüsel ekonomi ve yeşil yönetim uygulamalarının inovasyon üzerinden firmanın büyüme performansı üzerine etkisi
2020 NUSRET ERHAN MUTLU İşletmelerin girişimcilik ve yenilikçilik yeteneklerinin işletme performansı üzerinde etkisi ve pazar yöneliminin aracı rolü: Ege İhracatçı Birlikleri üyesi firmalar üzerinde bir araştırma
2020 GÜLAÇTI ŞEN Stratejik çeviklik ve iç girişimcilik davranışı ilişkisinde yenilikçi örgüt ikliminin aracılık etkisi: havacılık sektöründe bir araştırma
2020 ÖZGÜR HİTAY Öğrenen örgütlerde oyunlaştırma teorisinin firma performansıüzerindeki etkisi
2019 ÖMER OĞUZ POLAT Dış ticaret işletmelerinin finansal türev ürün kullanımlarının firma performansı üzerindeki etkileri: Marmara Bölgesi araştırması
2019 HANDE BİLALOĞLU Yeni nesil yönetim yaklaşımlarının stratejik insan kaynakları yönetimi uygulamaları aracılığıyla firma performansı üzerindeki etkisi
2019 EMİNE KURTLUK Özel hastanelerde büyüme ve rekabet stratejileri uygulamaları: Ankara ili örneği
2019 SABİRE YAZICI Türkiye'de lojistik faaliyetler ve soğuk zincir lojistiği üzerine bir kümelenme modeli önerisi
Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
Hakan Cebe Özelleştirme Ve Türk Telekom Özelleştirmesine Genel Bakış
Shohreh Taghipour Uluslararası İşletmelerde Çalışan Memnuniyeti Ve Performansa Etkisi
Fatma Çalı İnsan Kaynakları Yönetiminin İşletme Performansına Etkisi
Nurettin Geyikçeli Örgütlerde Ödüllendirme Sistemlerinin İşgören Performansına Etkileri: Bir İşletme Örneği
Güven Çetiner İnsan Kaynaklarında Eğitim Yönetimi ve Kariyer Gelişiminin İşleyişi ve Önemi