Prof. Dr. Mine M. AFACAN FINDIKLI

Mine M. AFACAN FINDIKLI

Prof. Dr.

İşletme (Türkçe) | Bölüm Başkanı

İşletme (İngilizce) | Öğretim Üyesi

Yönetilen Tezler

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2021 AHMET KAYMAZ ALGILANAN İKLİM İLE HİZMET KALİTESİ İLİŞKİSİNDE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ ARACI ETKİSİ: VAKIF VE DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA
2021 ASLIHAN NUR KÖSE ÖRGÜTSEL ÖĞRENME İLE BİREYSEL İŞ PERFORMANSI İLİŞKİSİNDE ÖRGÜTSEL ZEKÂ VE YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞININ ROLLERİ
2020 DENİZ ÇIPA Duygusal ve kültürel zekâ, sosyal sermaye, iş doyumu ve örgütsel bağlılık ilişkileri: Eğitim sektöründe bir çalışma
2020 ERKAN ATAMAN Satın alma ve birleşmelerde insan kaynakları yönetiminin stratejik rolü: Medya sektöründe işten çıkarma süreçleriyle ilgili bir vaka analizi
2020 GÖZDE MORGÜL Algılanan örgüt desteği ile üretkenlik karşıtı iş davranışı ilişkisinde kendini işletmeden hissetmenin ve iş aile çatışmasının rolü
2019 FATMA MELTEM YURTSEVEN T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan sağlıkta kalite standartları hastane versiyon 5 (Sks-hastane v5)'in efqm mükemmellik modeli (Efqm mm) ile karşılaştırılmasına yönelik durum çalışması
2018 KUDRET ÇELTEKLİGİL Kaynak bağımlılığı parametreleri ile firma performansı ilişkisinde üretici-tedarikçi arası ilişkisel normların aracı etkisi
Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2020 UĞUR GÜRBÜZ Şirketlerin dijital dönüşümünde İK'nın dönüştürücü rolü: Daha fazla yeteneği şirkete kazandırmak için işe alım süreçlerinde kullanılan oyunlaştırılmış değerlendirme testi üzerine bir çalışma
2020 BAHATTİN CAN KOCADAĞ İş tatmini, işe adanmışlık ve yenilikçi iş davranışı üzerine otomotiv sektöründe bir araştırma
2020 MELİH GÜNEY Sosyal medya reklamlarının özel sağlık kurumlarının çıktılarına etkisi: İstanbul'da özel bir hastanede göz lazer tedavisinin internet üzerinden erişilebilen tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri örneği
2019 CEREN ÇELİK İşletmelerde eğitim ve geliştirme uygulamalarının çalışanların örgütsel destek algısı ve iş motivasyonu üzerindeki etkisi: Yazılım sektörü çalışanları üzerine bir araştırma
2019 BEGÜM ERDEM Sosyal medya reklamlarına yönelik algının tüketici satın alma davranışlarına etkisi: Kuşaklar ve demografik özellikler karşılaştırması
2019 IŞILAY ONAS Efqm mükemmellik modelinin asfalt üretim süreçlerine uygulanması: İstanbul Büyükşehir örneği-İsfalt
2018 BUŞRA NAYIR İşveren marka yönetiminin örgütsel bağlılığa etkisi: İstanbul'da hizmet sektöründe bir araştırma
2018 GÖZDE OKAN Karanlık Liderlik Ölçeği: Çalışan algısı üzerine bir ölçeklendirme çalışması
2018 MAHMUT POLAT Özel ve kamu hastanelerinde yatan hasta memnuniyetinin karşılaştırılması: Edirne ili örneği
2018 UĞUR ULUDAĞ Metal sektöründe sendikal faaliyetlerin 1990-2002 ve 2003-2017 dönemleri açısından incelenmesine yönelik bir araştırma
2017 MURAT CELEP Elektronik insan kaynakları uygulamalarının örgütsel çıktılar üzerindeki etkileri: Türkiye'de yabancı iştirakli sigorta şirketlerinde bir araştırma
2017 HEDİYE BAHAR KAHRAMAN Kariyer yönetimi kapsamında eğitim ve geliştirme faaliyetlerine yönelik algıların çalışan memnuniyeti üzerindeki etkileri
2016 DUYGU GÖKDEMİR Sağlık çalışanlarında mobbing algısının iş tatmini üzerindeki etkisi: Kamu hastanesinde bir araştırma
2016 SEDA BİÇKİ Hizmet sektörü çalışanlarının iş stresi ve tükenmişlik ilişkisi: İstanbul örneği
2015 CEMİL DOĞUTEKİN Zaman yönetimi ile yöneticinin kişisel performans ilişkisi: İstanbul tekstil sektöründe bir araştırma
2015 NEŞE BİRGÖREN Uçuş emniyeti açısından ekip kaynak yönetimi uygulamalarının kabin ekibi üzerindeki etkisine ilişkin bir araştırma