Dr. Öğr. Üyesi Talat FİRLAR

Talat FİRLAR

Dr. Öğr. Üyesi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Koordinatör

Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) Bölümü | Öğretim Üyesi

Yönetilen Tezler

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2020 PINAR MORKOÇ İnsan kaynakları yönetiminde liderliğin rolü ve önemi
2019 ÖZLEM ÖZKAN Nepotizm ve insan kaynakları arasındaki ilişkinin incelenmesi ve bir uygulama
2019 HEDİYE ŞİMŞEK Sağlık çalışanlarının kalitenin iyileştirilmesine yönelik beklenti ve algılarının araştırılması: Mersin ili Tarsus Devlet Hastanesi çalışma örneği
2019 YASEMİN AKKABA Çalışma hayatında cinsiyet ayrımcılığına yönelik algılar
2019 AHMET CAN ŞENEL Türkiye'de KOBİ'lerin karşılaştıkları finansal sorunların çözümünde faktoring sektörünün rolüne yönelik bir araştırma
2019 SERDAR ÇELİK Ücret sistemleri ve performansa dayalı ücret
2019 MERT KUTLU İşletme yönetiminde taşeron işçiliği: Romanlar örneği
2019 ŞEKİP KIRK Aile şirketlerinde kurumsallaşma: Bir turizm seyahat acentası üzerine örnek olay çalışması
2019 EMİNE KAPLAN Sağlık hizmetlerinde risk yönetimi, çalışan sağlığı açısından tehlike ve risklerin önlenmesi
2019 YASEMİN ÜLKER Hastane işletmelerinde rekabet üstünlüğü sağlamada faaliyet esasına dayalı maliyetleme yönteminin rolü
2019 ERKAN UZUN Sağlık kurumlarında idari ve mali hizmetler yönetimi, Honaz Devlet Hastanesi örneği
2019 MAHMUT ÖZ Nebevi tıp'tan modern tıbb'a hacamat'tan donasyon'a kan bağışı ve toplumdaki algı
2019 MUHAMMET FATİH VELİ Tekstil sektöründe lider üye etkileşiminin çalışanların örgütsel bağlılık ve performansları üzerine etkisi
2019 SELİM SİNAN GÜLERYÜZ Pazarlama, modern pazarlama ve dijital pazarlama
2019 UĞUR ŞİT Duygusal zekâ ve liderlik ilişkisi üzerine karşılaştırmalı literatür analizi
2019 MELİKE MEHVEŞ PAMUK Sivil havacılık sektöründe uluslararası rekabet açısından havalimanlarının yönetimi ve önemine dair bir araştırma
2019 FATİH TEMÜR Yalın hastane yönetiminin hasta bekleme sürecine etkisi
2019 ERHAN NARİNOĞLU Turist rehberlerinin Türkiye'nin imajı ve pazarlamasındaki etkileri: Yabancı turistler üzerine bir araştırma: Malezya örneği
2019 OSMAN ÖZGÜR KUMAN Sağlık örgütlerinde kalite yönetim unsuru olarak süreç yönetimi
2018 MUSTAFA ŞEN Arşiv dijitalleştirme süreçleri ve yönetimi - PTT Bank üzerine bir inceleme
2018 FAİK TURAN ASP. NET MVC 4 teknolojilerini kullanarak bir e-ticaret sitesi uygulamasının geliştirilmesi
2018 DUYGU ÖNER KÖK E-ticaret ve veri madenciliği uygulaması
2018 SİNEM CAN İnsan kaynakları yönetiminde seçme ve yerleştirmenin psikolojik boyutları, örgütsel bağlılığa etkileri
2018 YAĞMUR YAVUZ Yeşil pazarlama ve tüketicilerin yeşil ürünlere yönelik tutumlarına ilişkin değerlendirme
2018 KAAN DENİZ Örgütsel sessizlik, örgütsel adalet ve işe yabancılaşma arasındaki ilişkiler: Hizmet sektöründe bir uygulama
2018 SEYRAN ÇAKMAKCI Döviz kuru hareketleri ve İstanbul borsasının değişimi üzerine bir araştırma
2018 MAHMUT KADİR YÜCE İnsan kaynakları uygulamalarının çalışanların mobbing algısı üzerindeki etkisi: Özel okul öğretmenlerine yönelik bir araştırma
2018 SEREN ERGENÇ İşletmelerin tersine lojistik uygulamalarının işletme performansına etkisi üzerine bir araştırma
2017 HACİ RAMAZAN DEMİR Açık cezaevi iş atölyelerinde çalışan hükümlülerin iş memnuniyeti
2017 PELİN KIZILNAL Birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunumunda aile hekimlerinin iletişim beceri düzeylerinin hekimlerin tercih edilebilirliği üzerindeki etkisi: Kağıthane ilçesinde bir uygulama
2017 HANİFİ DEMİR Sosyal güvenlik alanında çalışan kamu personellerinin örgütsel stres kaynaklarının incelenmesi Bitlis ve Siirt Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü örneği
2017 PUZANT TELLER Bir satış firmasında hata türü ve etkileri analizi uygulaması
2017 GÜLŞAH EROL X, Y ve Z kuşağı tüketicilerinin satın alma davranışları üzerine pilot bir araştırma
2017 DEFNE AYGÜN Sağlık iletişiminde sosyal medya kullanımı ve sağlık okuryazarlığına etkisi; Beyoğlu örneği
2017 SAADET DİNÇ Türkiye'de tarım ürünleri ihtisas borsası ve bu sisteme bağlı antrepo işletmeciliği
2017 MESUT BAŞ Özel hastanelerde çağdaş yönetim anlayışı üzerine bir çalışma
2017 YILMAZ CEBECİ Karayolu trafiğinde hız limiti kontrolünde küresel konum belirleme sisteminin kullanılması
2017 BİNNAZ BAHADIR Acil servislerde çalışan sağlık personelinin, şiddete uğrama sıklığı ve şiddetin tükenmişlik düzeyine etkisi
2016 İDRİS BOZKURT Finansal küreselleşmenin sermaye piyasaları üzerine etkileri
2016 FATMA TÜRKEKUL Türk kültür-kişilik yapısının insan kaynakları yönetimine etkileri üzerine bir değerlendirme
2016 MUSTAFA DİKKATLİ Alternatif dağıtım kanallarının müşteriler üzerine etkisi: Şube ve internet bankacılığı arasında bir karşılaştırma
2015 CEMİL DURAL Karar destek sistemlerinde kişiselleştirilmiş karar destek sisteminin önemi
2015 UĞUR ENGİN Bankacılık sektöründe yönetim bilişim sistemleri ve sistemin çalışanlar üzerindeki etkisi hakkında bir araştırma
2015 ÖNDER ŞUĞUL Bilgi yönetiminin inovasyon sürecine etkileri
2015 BEDRİYE ALİM Üniversitelerde liderlik yaklaşımları ve Marmara Üniversitesi örneği
2015 MUSTAFA ÇATEL Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olgusunun bir üniversite hastanesi ölçeğinde incelenmesi
2015 FAZLI BURAK ÇOPUR Kurumsal kaynak planlaması uygulamalarında başarı faktörleri
2015 NİHAL GÜNEY Bilgi yönetiminde, kalite yönetim sistemlerinin rolü ve bir uygulama
2015 FİGEN GİRGİN Kamu hastanelerinde acil hasta servisinde hasta ilişkileri yönetimi: Tekirdağ Malkara Devlet Hastanesi üzerine bir uygulama
2015 MUSTAFA TUNA ELBAŞI Türkiye'de özel hastanelerde kullanılan yönetim bilişim sistemlerinin çalışan performansına etkileri
2015 ŞEMDİN GÜNEŞ Personel güçlendirmenin çalışanların motivasyon düzeyi üzerindeki etkileri ve bir araştırma: Batman merkezdeki kamu işletmelerinde uygulama
2015 MUSTAFA HAZMAN Liderlerin yenilikçi işletme stratejilerinin kriz dönemindeki işletme başarısı üzerine etkisi: İstanbul'daki KOBİ'ler üzerine bir araştırma
2015 ŞEYDA SÖNMEZ MEUWİSSEN Aydın ilindeki jeotermal kaynakların özel sağlık sektörü ve sağlık turizmi üzerine etkilerinin incelenmesi
2015 FAZLI UĞUR ÇOLAK Global markalarda marka genişlemesi ve yeni hedef y jenerasyonu
2015 FATİH KILIÇARSLAN İstanbul'da deniz yüzeyi temizliği ve gemi kaynaklı kirliliğin önlenmesi
2015 AHMET ALBAYRAK Bilgisayar ağlarında güvenlik politikaları ve bulut bilişim
2014 DENİZ DERELİOĞLU ÖZÜTÜRK Borsa şirketlerinin bilgi teknolojileri destekli risk bazlı gözetimine ilişkin bir model önerisi
2014 GÜLHAN TÜREMEN ERP sistemi uygulama süreç analizi ms Microsoft Dynamics Nav Classic 2009 ile modül uygulama
2014 OSMAN AKBAŞ Otomotiv sektöründe toplam kalite yönetimi ve Ford Otosan uygulaması
2014 ÖZLEM TUNCAY SAV Sağlık işletmelerinde görev yapan sağlık personelinin çalışmalarında motivasyon ve verimlilik ilişkisi ( Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi örneği )
2014 BEKİR MERCİN Hizmet sektöründe bilgi teknolojilerinin kullanımı ve verimliliğe etkisi: İzmir defterdarlığında bir araştırma
2014 İDRİS KIZILBOĞA Web içerik yönetim sistemlerinin sistem yöneticiliği üzerine etkileri
2014 SIDIKA ARIKAN Girişimciliğin önündeki engellerin ve çözüm önerilerinin tespiti
2014 YASEMİN GÖÇMEN BAYINDIR Bilişim teknolojilerinde proje yönetimi
2014 HAKAN TÜRKDÖNMEZ İş dünyasında sistem ve strateji'nin rolü -stratejik pazarlama yönetiminde bilişim teknolojileri ve sistemleri'nin etkin kullanımı : Stratejik e-pazarlama yönetimi
2014 FİLİZ TUNCEL SAĞLAM Yönetici hemşirelerin liderlik özelliklerinin belirlenmesi
2014 ORHAN YILMAZ ITIL ve COBIT yönetim standartları ve bir uygulama
2014 BURCU AKSOY Müşteri sadakati olusturmada müşteri ilişkileri yönetiminin önemi: Tav İşletme Hizmetleri A.Ş örneği
2014 ŞÜKRAN PİRHAN Sağlık hizmetinde toplam kalite yönetimi: Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi örneği
2014 VOLKAN TUNÇHAN EROL Bilgi teknolojilerinin küresel rekabet ortamına etkisi ve bilgi teknolojilerinden faydalanan bir işletme üzerinde araştırma yapılması
2014 SEDA AŞCI Öğrenci hemşirelerin meslek seçimlerini etkileyen faktörler
2013 MUSTAFA DALAY Bir işletmede tüm tedarik zincirlerinin etkin yönetimi, üretim, planlama, envanter, taşımacılık, dağıtım süreçlerinin optimizasyonu ve yönetim bilişim sistemleri ile uygulanması: SAP destekli
2013 FATİH AKYOL COBIT (Bilgi ve ilgili teknolojiler için kontrol hedefleri) uygulayan şirketlerdeki bilgi güvenliği politikalarının şirket, personel ve süreçlere etkileri
2013 SİBEL KABUKCUOĞLU Nevşehir ili Kozaklı ilçesindeki sağlık turizmi potansiyeli ve bu potansiyeli artırabilmek için yapılabilecekler
2013 YEŞİM ÜNEŞ Sağlıkta dönüşüm projesi kapsamında yapılan uygulamaların çalışan memnuniyeti üzerindeki etkisi: Ayvalık Devlet Hastanesi ve Edremit Devlet Hastanesi örneği
2013 EMRE AVAN Aile sağlığı merkezlerinde görev yapan aile sağlığı elemanlarının mesleki memnuniyetlerinin ölçülmesi