Prof. Dr. Volkan ÖNGEL

Volkan ÖNGEL

Prof. Dr.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Müdür

Uluslararası Ticaret ve Finansman (Türkçe) Bölümü | Öğretim Üyesi

Yönetilen Tezler

Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2021 SELİN BURÇAK GÜNER Ağızdan ağıza pazarlamanın marka sadakatine etkisinde marka imajı ve marka güveninin aracılık rolü
2020 NEJDET ÜMİT BAŞDAŞ Küçük ve orta ölçekli kuruluşlarda örgütsel yapısallaşma ve kurumsal boyutların oluşumu ile hayat döngüsü ilişkisi
2020 GÜLŞAH GENÇER ÇELİK Türk sigortacılık sektöründe etkinlik rekabet ve karlılığın belirleyenlerinin ampirik analizi
2020 ERTAN YILMAZ Nakitsiz toplum sürecinde ticari müşterilerin, kart kullanım tercihlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma
2019 ŞÜKRÜ ŞENOL İçsel pazarlama uygulamalarının çalışanların iş tatmini üzerine etkisi ve örgütsel adaletin aracılık rolü
2019 ELKHAN HASANOV Nafta bazlı petrokimya tesislerindeki finansal risk faktörleri ve risk optimizasyonu
2019 ÖZDEN ALTINDAĞ Stratejik üstünlük açısından bilgi yönetimi uygulamaları ve örgütsel zekânın yenilik performansı üzerine etkileri: Bilişim sektöründe bir araştırma
2019 TEKİN SANCAR Medikal turizm hizmeti veren sağlık kuruluşlarının rekabet stratejilerinin kurum performansına etkisi (İstanbul örneği)
2018 ZEHRA ANTEP Yalın yönetim araçlarını uygulayan sağlık kurumlarında örgütsel değişim ve iş performansı ilişkisi: Örgüt kültürünün aracılık rolü
Yıl Hazırlayan Ad Soyad Tez Adı
2021 ONUR ŞEKER Enflasyon Hedeflemesi Rejiminde Döviz Kuru Geçiş Etkisi: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz
2020 NURCAN MANAV KLİNİK HEMŞİRELERİN VE YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK UYGULAMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNE İLİŞKİN ÇANAKKALE İLİNDE BİR ÇALIŞMA
2019 MELİHA APAYDIN Pilotların çalışma koşullarının yaşam kalitesi üzerindeki etkileri
2019 MİRAY ÇELİK Pazarlama yönetiminde sponsorluk faaliyetleri ve tüketici odaklı faaliyetlerin firmanın büyüme performansı üzerindeki etkisi
2019 SERAP DEMİREZER Hemşirelik yönetiminde etik sorunlar
2019 MUSTAFA OSMANOĞLU Meslek yüksekokulu sağlık programları öğrencilerinin mesleki güdülenme düzeylerinin ölçülmesi
2019 EŞREF DUMAN Müşteri sadakatini güçlendirmede satış sonrası hizmetlerin rolü
2018 BURCU GÜNGÖR ÖNLEN Türkiye'de sağlık yöneticiliği eğitimi ve yüksek lisans öğrencilerinin öz değerlendirmeleri
2018 ZEKERİYA ÖZCAN Sağlık sektöründe performans yönetimi ve aile hekimlerinin performanslarının değerlendirilmesi
2018 TAHSİN ÖZER Rol çatışması ve rol belirsizliğinin kamuda çalışan sağlık personellerinin tükenmişliklerine etkisi
2018 ABDULLAH TÖKER Hemşirelerin örgüt kültürüne uyumu ve örgüt kültürünün örgütsel bağlılıklarına etkisi
2017 EBRU YAVUZ Sağlık çalışanlarının benlik saygı düzeylerinin ölçülmesi: Özel hastanede bir araştırma
2017 ÇİĞDEM UNSAL Sağlık sektöründe hizmet kalite standartları ve acil serviste hasta memnuniyetine yönelik bir araştırma
2017 NESRİN ÜNLÜ Hemşirelerin sosyal sorumluluk algılarının incelenmesi (Sakarya ili örneği)
2017 ÖZGÜR TÜRKEŞ BİST spor mali durum ve hisse hareketleri analizi (2011-2014)
2017 BİRGÜL KILIÇ Sağlık harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkileri: Türkiye için bir değerlendirme
2016 TANYA AGOPYAN Sağlık hizmetlerinde iletişimin önemi: Ampirik bir çalışma
2016 SELİN DAYAN İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının sağlık çalışanları tarafından değerlendirilmesi: Bir özel hastane örneği
2016 GÜLCAN ÇAPAR Suriyeli mülteci çocuklarda görülen enfeksiyon hastalıkları ve hastane yönetiminin aldığı önlemler; Şanlıurfa ili örneği
2016 MELTEM KABUL Çalışanların örgütsel stres kaynakları ve stresle başa çıkma yöntemleri
2016 GÜLŞAH EMİNE UYANIK Ofis çalışanlarında fiziksel aktivite düzeyinin yaşam kalitesine etkisi
2016 EMİNE MENTEŞE Bebek ölümü ve ölü doğumları etkileyen faktörlerin analizi: "İstanbul ili Beyoğlu ilçesi örneği"
2016 TUBA SUNGUR Aile hekimliği personelinin iş doyumu (İstanbul esenler ilçesi örneği)
2016 NEVİN BEYAZTEPE Sağlık sektöründe iş etiği: Hastanelerde çalışan sağlık personelinin iş etiği algısının belirlenmesi
2016 GÖKHAN TETİK Dünya Bankası kredilerinin Türkiye'deki KOBİ işletmeciliğine etkisi
2016 YAVUZ SELİM POLAT İç denetimin müşteri memnuniyetine etkisi
2015 MERVE GÜLER Tütün ile mücadelenin erişkin sigara bağımlılarına etkileri
2015 BETÜL SEMA BULUT Hastane hemşiresinin profesyonellik düzeyinin değerlendirilmesi
2015 AYŞEGÜL ARDIÇ AYDIN Stok yönetiminin hastane performansına etkileri: Bir kamu hastanesi örneği
2015 FATMA SAZAK Basel II ve III kriterlerinin KOBİ'lerin finansman ve sermaye yapılarına etkileri
2015 EMİNE ÇELİK Türkiye'de anne ölüm oranı verilerinin binyıl kalkınma hedefleri bağlamında analizi
2012 NAZİFE ORHAN Bankacılık sektöründe duygusal zeka ve yenilikçi iş davranışlarının iş tatmini üzerine etkileri
2012 GÜLDANE ÖZKAN Çevrimiçi alışverişe yönelik müşteri davranışını etkileyen etmenler: Bursa-Nilüfer İlçesi örneği